WÓJT GMINY PODGÓRZYN
głasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 86/1 o powierzchni 8,07 ha i nr 23/1 o powierzchni 2,88 ha AM 1 obręb 0008 Staniszów, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084775/3 – wolna od wpisów i ostrzeżeń.
Cena wywoławcza nieruchomości: 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych).
Cena ustalona Zarządzeniem nr 12 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 13 stycznia 2020 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej jest wnoszone w pieniądzu na rachunek bankowy z podaniem tytułu wpłaty: BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 20 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (pokój nr 12) Tel. 75 75 48 116 i na stronie internetowej www.podgorzyn.pl oraz BIP Podgórzyn.