WÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 10,11,12, 473/15, 462/7 5/5 i 5/6 o powierzchni łącznej 0,27 ha obręb 0005 Podgórzyn
Dla nieruchomości prowadzone są przez Wydział VI Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Księga Wieczysta KW nr JG1J/00062811/8, JG1J/00086140/7, JG1J/00085404/9 - księgi wolne od wpisów ostrzeżeń i obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości: 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) ustalona zarządzeniem nr 141/2019 r. Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 19 listopada 2019 r.
Sprzedaż prawa własności obiektu byłej szkoły podstawowej w Podgórzynie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej jest wnoszone w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 20 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (pokój nr 12) Tel. 75 7548116 i na stronie internetowej www.podgorzyn.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości oraz BIP Podgórzyn.