WÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego przedszkola oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 39/1 obręb 0005 Podgórzyn
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział VI Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Księga Wieczysta KW nr JG1J/00080980/5 - księga wolna od wpisów ostrzeżeń i obciążeń.
Wg danych z ewidencji gruntów i budynków przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana: działka nr 39/1 AM2 obrębu ewidencyjnego 0005 Podgórzyn gmina Podgórzyn, o powierzchni 0,0408 ha rodzaj użytku B (tereny mieszkaniowe)
Cena wywoławcza nieruchomości: 170.000,00 zł (słownie sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) ustalona
Zarządzeniem nr 109/2019 r. Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 26 września 2019 r.
Sprzedaż prawa własności działki 39/1 obręb Podgórzyn zwolniona z podatku VAT na podstawieart. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 61/2 obręb 0005 Podgórzyn
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział VI Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Księga Wieczysta KW nr JG1J/00085404/9 - księga wolna od wpisów ostrzeżeń i obciążeń.
Wg danych z ewidencji gruntów i budynków przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana: działka nr 61/2 AM2 obrębu ewidencyjnego 0005 Podgórzyn (gmina Podgórzyn), o powierzchni 0,0847 ha rodzaj użytku Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane)
Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 84/2019 r. Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 08 sierpnia 2019 r.
Sprzedaż prawa własności działki 61/2 obręb Podgórzyn zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 389/16 AM2 obręb 0004 Miłków gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1381 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00086138/0 Użytek gruntowy RIVa – rola klasy IV
cena wywoławcza: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 110/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 26 września 2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 389/17 AM2 obręb 0004 Miłków gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1388 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00086138/0 Użytek gruntowy RIVa – rola klasy IV
cena wywoławcza: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 110/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 26 września 2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 389/18 AM2 obręb 0004 Miłków gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1351 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00086138/0 Użytek gruntowy RIVa – rola klasy IV oraz W – rów powierzchniowy
cena wywoławcza: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 110/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 26 września 2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działka nr 77/3 AM2 obręb 0005 Podgórzyn gmina Podgórzyn o powierzchni 0,0644 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00085404/9 Użytek gruntowy Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane oraz działka nr 79/1 AM2 obręb 0005 Podgórzyn o powierzchni 0,0851 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00061534/5. Użytek gruntowy działki PsV –pastwiska i RV –grunty orne.
cena wywoławcza: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 112/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 26 września 2019 r.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 46/7 AM1 obręb 0008 Staniszów gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1870 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084775/3 Użytek gruntowy Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
cena wywoławcza: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 83/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 08 sierpnia 2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 pokój nr 1

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej jest wnoszone w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu tj. do dnia 13 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (pokój nr 12) Tel. 75 7548116 i na stronie internetowej www.podgorzyn.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości oraz BIP Podgórzyn.