WÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 140 AM1 obręb 0006 Przesieka gmina Podgórzyn o powierzchni 0,44 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084776/0 Użytek gruntowy PsV-pastwiska, N-nieużytki, Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione.
cena wywoławcza: 96.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 129 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 16 października 2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/89 AM1 obręb 0008 Staniszów gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1702 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00055208/6 Użytek gruntowy RIVb –rola i ŁIV łąka trwała
cena wywoławcza: 74 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) ustalona Zarządzeniem nr 80/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 08 sierpnia 2019r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/97 AM1 obręb 0008 Staniszów gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1170 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00055208/6 Użytek gruntowy PsIV - pastwisko
cena wywoławcza: 64 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) ustalona Zarządzeniem nr 77/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 08 sierpnia 2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/105 AM1 obręb 0008 Staniszów gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1250 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00055208/6 Użytek gruntowy PsIV - pastwisko
cena wywoławcza: 68 300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) ustalona Zarządzeniem nr 76/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 08 sierpnia 2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/104 AM1 obręb 0008 Staniszów gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1090 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00055208/6 użytek gruntowy PsIV - pastwisko
cena wywoławcza: 47 700,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych) ustalona Zarządzeniem nr 75/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 08 sierpnia 2019r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 pokój nr 1

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej jest wnoszone w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu tj. do dnia 22 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (pokój nr 12) Tel. 75 7548116 i na stronie internetowej www.podgorzyn.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości oraz BIP Podgórzyn.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 140 AM1 obręb 0006 Przesieka gmina Podgórzyn o powierzchni 0,44 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084776/0 Użytek gruntowy PsV-pastwiska, N-nieużytki, Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione.