Wójt Gminy Podgórzyn działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 1490 ze zmianami.) oraz uchwały nr X/105/19 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 maja 2019 r.

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 86/1 o powierzchni 8,07 ha i nr 23/1 o powierzchni 2,88 ha AM 1 obręb 0008 Staniszów, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084775/3 – wolna od wpisów i ostrzeżeń.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Cena ustalona Zarządzeniem nr 125 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 30 września 2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1

Szczegóły na stronie podgorzyn.bip.net.pl