Oficjalne zakończenie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie”. W uroczystym zakończeniu inwestycji uczestniczyli m.in.: Starosta Jeleniogórski Krzysztof Wiśniewski, Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta, Skarbnik Powiatu Grażyna Bojęć, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie Leonard Jaskółowski, Kierownik Administracyjny Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie Janusz Mróz.

Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez Powiat Jeleniogórski. Dom przeznaczony jest dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszkańcy Domu to osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu od umiarkowanego do głębokiego oraz dodatkowo dotknięte takimi schorzeniami jak autyzm, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, wodogłowia, niepełnosprawność ruchowa różnego stopnia, niewidzenie oraz zespół schizofrenopodobny. W Domu przebywa obecnie 99 mieszkańców. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę (mieszkanie i wyżywienie) przez cały rok oraz umożliwia zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rehabilitacyjnych, społecznych, religijnych i edukacyjnych.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3-333. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ.

Łączna wartość projektu wyniosła 4 025 824,25 zł, w tym dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 2 854 759,36 zł. Wkład własny Powiatu Jeleniogórskiego to kwota 1 117 064,89 zł.

Zakres prac obejmował:

 1. Budynek nr 1:
  • montaż dwóch nowych kotłów na pellet (2x80 kW) pracujących na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. wraz z modernizacją pomieszczenia kotłowni;
  • montaż armatury energooszczędnej na potrzeby c.w.u.;
  • ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku B;
  • ocieplenie stropodachu;
  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku A i łącznika.
 2. Budynek nr 3:
  • montaż armatury energooszczędnej w instalacji c.w.u.;
  • ocieplenie dachu budynku;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 3. Budynek nr 6 i 7:
  • montaż armatury energooszczędnej w instalacji c.w.u.;
  • ocieplenie dachu budynku;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej..
 4. Sieć cieplna c.o. i c.w.u.:
  • Kompleksowa modernizacja sieci c.o. oraz c.w.u. polegająca na wymianie starych, wyeksploatowanych rurociągów na nowe – wykonane w technologii sieci preizolowanych wykonanych z rur przewodowych z sieciowanego polietylenu (PE-Xa) wraz z wymianą całej armatury.
 5. Lokalna kotłownia:
  • Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na opalaną zamiennie zrębkami i pelletem o mocy cieplnej 400 kW/2 kotły po 200 kW/. Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotłowni pod zabudowę technologii kotłowni i składu opału. Przebudowa technologii kotłowni olejowej na paliwo stałe. Montaż systemów podawania paliwa i sterowania podawaniem paliwa oraz nowych przewodów kominowych wymaganej średnicy. Wymiana automatyki kotłowni i wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 10,200 kWp, z układem magazynowania energii o mocy 4,5 kWh i urządzeniem inteligentnego zarządzania rozpływem energii z instalacji, panele fotowoltaiczne montowane na dachu kotłowni, automatyka, instalacja elektryczna, konstrukcja mocująca, instalacja odgromowa.
  • Instalacja kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej 52,56 m2, wspomagających wytwarzanie cieplej wody użytkowej dla budynków. Kolektory zamontowane na tarasie obok kotłowni. Wymagane zbiorniki buforowe i wymienniki c.w.u., armatura, automatyka, konstrukcja wolnostojąca.

 Źródło - Profil FB "Powiat Jeleniogórski"