Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert na wykonanie robót budowlanych:

Odbudowa drogi dz.500/3 w Podgórzynie na odcinku 0,19 km

Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę istniejącego odcinka drogi gminnej nr 115465D dz. 500/3 w Podgórzynie ul. Bojki od zjazdu z drogi wojewódzkiej 366 w kierunku ul. Żołnierskiej w zakresie jezdni pobocza i odwodnienia. Remont polegający na odbudowie drogi polegać będzie na wymianie istniejącej konstrukcji nawierzchni na całym jej odcinku. Przewidziano też odtworzenie fragmentu rowu oraz wymianę uszkodzonych włazów i obudów studni urządzeń podziemnych znajdujących się w jezdni. Projekt obejmuje również regulację odwodnienia poprzez zastosowanie jednostronnego spadku jezdni o nachyleniu 2%. Odbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nie obejmuje zmiany przebiegu drogi w planie. Ma na celu poprawę parametrów technicznych jezdni w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, stanowiące załącznik nr 9 i 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-05-17, godzina: 10:00.

Szczegóły na stronie podgorzyn.bip.net.pl

Odbudowa drogi dz.299, 296/1, 297, 136/2, 298 w Zachełmiu na odcinku 0,62 km

Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę istniejących odcinków dróg gminnych dz. 299,296/1,297,136/2,298 w Zachełmiu od zjazdu z drogi powiatowej nr 2760D w kierunku budynku nr 4 oraz 6 i 65 w zakresie jezdni i odwodnienia. Remont polegający na odbudowie drogi polegać będzie na mechanicznej rozbiórce istniejącej nawierzchni, wykonaniu korytowania drogi i zjazdów, doprowadzeniu podłoża do G1, oraz wykonaniu nowej nawierzchni drogi, zjazdów oraz poboczy. Projekt obejmuje również regulację odwodnienia poprzez ścięcie zawyżonych poboczy. Odbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nie obejmuje zmiany przebiegu drogi w planie. Ma na celu poprawę parametrów technicznych jezdni w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, stanowiące załącznik nr 9 i 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-05-22, godzina: 10:45.

Szczegóły na stronie podgorzyn.bip.net.pl

 Odbudowa mostu drogowego nad potokiem Podgórna, km 2+898 w Podgórzynie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Odbudowie mostu drogowego nad potokiem Podgórna (KM 2+898) w Podgórzynie wraz z przebudową sieci wodociągowej i gazowej, przebudową sieci telekomunikacyjnej, organizacją ruchu zastępczego i docelowego oraz robotami towarzyszącymi. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z Decyzją Pozwolenia na budowę nr 95/18, Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanymi w 2017 i 2018 roku przez Pracownię Projektową PROKOM Adam Walentek, ul. Podwale 17A, 58-500 Jelenia Góra, Projektem organizacji ruchu zastępczego i Projektem stałej organizacji ruchu drogowego. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w Projekcie Budowlanym, Projektach Wykonawczych, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Projekcie organizacji ruchu zastępczego i Projekcie stałej organizacji ruchu drogowego, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty (Załączniki do Tomu III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-05-17, godzina: 10:00.

Szczegóły na stronie podgorzyn.bip.net.pl