Uchwały Rady Seniorów Podgórzyn nr 3/GRSP/2017 z dnia 02.10.2017


W sprawie wręczenia skrzynek „Głos Seniora” realizowanych w ramach projektu LGD Partnerstwa Ducha Gór „ Seniorzy decydują Gminne Rady Seniorów” finansowanych z Rządowego Programu ASOS 2014-2020
 Działając na podstawie Statutu Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn i realizowanego przez Radę projektu LGD Partnerstwa Ducha Gór „ seniorzy decydują Gminne Rady Seniorów” finansowanych z Rządowego Programu ASOS 2014-2020 ustala się, co następuje:
§ 1
Skrzynki pod nazwą „Głos Seniora” postanawia się wręczyć na spotkaniu w dniu 13 października w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13 niżej wymienionym osobą:
1.    Pani Teresie Kodź- dla miejscowości Podgórzyn;
2.    Pani Ilonie Szmel- sołtysowi wsi Przesieka dla miejscowości Przesieka;
3.    Panu Kazimierzowi Hołyszewskiemu -dla  miejscowości Zachełmie;
4.    Panu Zdzisławowi Ratajskiemu- sołtysowi wsi Marczyce;
5.    Pani Aleksandrze Krzyżyńskiej – dla miejscowości Sosnówka;
6.    Pani Halinie Kacprzak- sołtysowi wsi Głębock;
7.    Pani Mariannie  Kielesińskiej- dla miejscowości Miłków
8.    Pani Danucie Ślęzak –dla miejscowości Ścięgny;
9.    Pani Danucie Misztak- dla miejscowości Staniszów
10.    Panu Józefowi Nierodka – sołtysowi wsi Borowice dla miejscowości Borowice
§ 2
Osoby, które otrzymały skrzynki „Głos Seniora „ uprasza się o umieszczenie je w miejscowościach – w miejscach łatwo dostępnych dla Seniorów i osób niepełnosprawnych oraz stały nadzór na opróżnianiem skrzynek z listów i przekazywaniem ich do zainteresowanych stron. Jednocześnie przed wywieszeniem skrzynki z napisem Głos Seniora uprasza się o uzyskanie pozwolenia na jej zamontowanie od właściciela obiektu.

§ 3
Zarząd Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn zobowiązuje się do stałego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz przedstawianie sprawozdania raz na sześć miesięcy Gminnej Radzie Seniorów z realizacji projektu pod nazwą „ Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie”
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu GRSP.

Przewodniczący
Zdzisław Ratajski

 

 

 

Uchwały Rady Seniorów Podgórzyn nr 2/GRSP/2017 z dnia 05.09.2017

 

 w sprawie: udostępnienia Domu Kultury w Miłkowie dla Zespołu instrumentalno- wokalnego działającego przy Gminnej Radzie Seniorów Podgórzyn.

Działając w oparciu o Statut Rady Seniorów Gminy Podgórzyn uchwalony przez Radę Gminy w dniu 26 stycznia 2017 roku ( uchwała nr XXXVI/300/17) oraz paragrafu 6 punkt 8 dotyczący celów działania Seniorów, a w tym: propagowanie aktywności w zakresie kultury, rekreacji, turystyki i edukacji Gminna Rada Seniorów Podgórzyn uchwala, co następuje:
§1
Wystąpić apelem do Wójta Gminy Podgórzyn o udostępnienie pomieszczeń Domu Kultury w Miłkowie na prowadzenie spotkań – prób, nowo tworzącego się zespołu instrumentalno- wokalnego działającego z inicjatywy i pod patronatem Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn.
§2
Doposażyć Dom Kultury w sprzęt nagłaśniający, wzmacniacze i mikrofony umożliwiające prowadzenia prób Zespołu oraz organizowanie imprez o charakterze muzyczno rozrywkowym dla społeczności Gminy Podgórzyn.
§3
Stworzyć sprzyjające warunki do spełnienia swoich potrzeb indywidualnych i społecznych Seniorów w celu wzmacniania, integrowania i pobudzania do aktywności obywatelskiej oraz wymiany doświadczeń międzypokoleniowej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminnej Radzie Seniorów Podgórzyn.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
                                                                                               Przewodniczący GRSP
                                                                                                Zdzisław Ratajski

 

 

Uchwała Rady Seniorów Podgórzyn nr 1/GRSP/2017

z dnia 04.07.2017r

w sprawie: Planu Pracy Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn na lata 2017-2021

Działając na podstawie Statutu Rady Seniorów Podgórzyn ustala się, co następuje:

Uchwala Plan Pracy Seniorów Gminy Podgórzyn na lata 2017-2021

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący GRSP

Zdzisław Ratajski

                                                    

                                                

 


Protokół nr 2/2017 Z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn


Spotkanie odbyło się przy obecności animatora Pani Małgorzaty Pokosz oraz 8 osób reprezentujący miejscowości Gminy Podgórzyn.
1.Przewodniczący GRS Zdzisław Ratajski zapoznał zebranych z Projektem Mikroinicjatywy Seniorów w ramach projektu  LGD Partnerstwo Ducha Gór „ Gminne Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim” Finansowanie z Rządowego Programu – ASOS 2014-2020 –jak w załączniku. Tematem projektu jest     „ Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie” -zakup 10 skrzynek na listy w kwocie około 1300,00 brutto i zamontowanie je w każdej miejscowości Gminy Podgórzyn i  wręczenie ich podczas obchodu dnia seniora w dniu 6 października 2017 roku podczas spotkania połączonego z poczęstunkiem , na które przeznaczono 500,00złotych.  Projekt został przyjęty jednogłośnie.
Pod projektem podpisali się :
-Zdzisław Ratajski,
-Danuta Misztak ,
-Kazimierz Hołyszewski

2. Przewodniczący zapoznał Seniorów z Planem pracy Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn na lata 2017-2021, który został członkom GRSP przesłany e-mail. W planie ujęto utworzenie zakładki pn. Gminna Rada Seniorów na stronie internetowej BIP Podgórzyn, w której są umieszczane informacje z działalności Seniorów.  Ponadto utworzono skrzynkę e-mail.  dla kontaktów internetowych. Uchwałą GRSP nr 1/GRSP/2017 z dnia 04.07.2017 Plan Pracy przyjęto jednogłośnie jak w załączniku.
3.Pzewodniczący zaproponował, aby każdy z członków GRSP sprawował nadzór nad osobami – w Seniorami w swojej miejscowości, szczególnie tymi, którzy takiej pomocy potrzebują. Przedyskutowano także utworzenia w Gminie Zespołu ludowego, do którego zaproszono wszystkich chętnych. Spotkanie organizacyjne zespołu w dniu 8.08.2017 o godz. 16..00 w Klubie Ekran w Miłkowie
4.Następne spotkanie zaplanowano na dzień 8.08.2017r. godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Podgórzynie z udziałem informatyka
Sporządziła                                                                              Przewodniczący                                                
Danuta Misztak                                                                        Zdzisław Ratajski

 

 

Plan pracy Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn na lata 2017-2021


1. Tworzenie systemu zintegrowanej informacji dla seniorów:
W Gminie Podgórzyn w 2016 roku było zameldowanych: osób powyżej 60 roku życia kobiet-1153, mężczyzn-1100. Razem 2153 osoby na ogólną liczbę mieszkańców Gminy 8329. Stanowi to prawie 25% ogólnej liczby mieszkańców.
• umieszczenie na strony internetowej- www. podgorzyn.pl -BIP Gminy Podgórzyn zakładki o nazwie „Gminna Rada Seniorów” oraz umieszczanie na niej kalendarza wydarzeń, programy działań na rzecz seniorów, aktualnych wydarzeń;;
• systematyczne prowadzenie przez Urząd Gminy Podgórzyn, szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, poprzez ogłoszenia i plakaty, w miejscach uczęszczanych przez Seniorów -, parafie, dom kultury, szkoły, poczta itp. o powołaniu i działalności GRS;
• umieszczanie aktualnych informacji w Biuletynie Urzędu Gminy oraz lokalnej prasie;
• współudział w opracowaniu informatora dla seniorów zawierającego podstawowe informacje przydatne seniorom (z zakresu zdrowia, opieki społecznej, poradnictwa prawnego, kultury, edukacji, praw do zniżek itp.). Wydanie informatora w formie tradycyjnej i internetowej;

• wydawanie ulotek z informacjami o istotnych działaniach na rzecz seniorów;

• utworzenie na terenie dziecięciu miejscowości Gminy Podgórzyn „SKRZYNKI POMYSŁÓW I WNIOSKÓW SENIORÓW -„GŁOS SENIORA” w celu polepszenia sytuacji mieszkańcom w wieku 60+w ramach projektu inicjatywy „Seniorzy decydują” finansowany z Rządowego Programu ASOS2014-2020;
• ustalenie form współpracy z instytucjami na terenie Gminy w działaniach na rzecz osób starszych: GOPS-, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów:

• dążenie do utworzenia gminnej sieci organizacji senioralnych / wokalno-instrumentalny Zespół Seniorów Gminy, inne

2. Udział członków Rady w komisjach, jako organ doradczo – opiniodawczy w sprawach dotyczących, jakości życia osób w starszym wieku, idąc za przykładem innych Rad Seniorów w Polsce proponujemy uczestnictwo przedstawiciela Rady w komisjach:
• do spraw przydziału lokali w zasobach komunalnych;
• komisji do spraw uzależnień i innych dotyczących seniorów;
•    Komisji do spraw społecznych Rady Gminy Podgórzyn w sprawach dotyczących seniorów;
• Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe.

3. Uczestnictwo w tworzeniu i realizowaniu „Strategii Rozwoju Gminy Podgórzyn”, rocznych zadań ujmowanych w budżecie gminy w zakresie:
• mieszkalnictwa (przydział lokali mieszkalnych, pomoc w zamianie mieszkań, budowa mieszkań przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych);
• likwidacji barier architektonicznych;
• oceny stanu przystosowania wejść do obiektów;
• spowodowanie zwiększenia ilości kopert dla niepełnosprawnych przed sieciami handlowymi;
• usprawnienia komunikacyjne - zastosowanie większej czcionki na rozkładach jazdy komunikacji lokalnej;
• wspólnie z mediami lokalnymi pozyskiwanie informacji o niedogodnościach architektonicznych i miejscach w mieście szczególnie uciążliwych dla ludzi starszych;
• rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, w tym: budowa ścieżek rowerowych i spacerowych;
• lokowanie urządzeń do rekreacji i ćwiczeń tzw. „siłownie na wolnym powietrzu”;
• ławeczki w parkach na skwerach, placach zabaw, na których są umieszczone opisy prostych ćwiczeń, które może wykonywać senior podczas odpoczynku w parku;
• opieki socjalnej (rozwój placówek opieki dziennej, rodzinne domy pomocy);
• udział w tworzeniu budżetu obywatelskiego.
5. Opieka Urzędu Gminy na rzecz seniorów -wyznaczenie jednego dnia w kwartale, ( jeżeli będzie potrzeba raz miesiącu), kiedy opiekun z Urzędu Gminy będzie wysłuchiwał Seniorów z danej miejscowości ( nie tylko seniorów) w sprawach ich interesujących. Dla każdej miejscowości zostanie wyznaczony z UG Podgórzyn jeden z urzędników – tak zwany opiekun urzędowy, który raz w kwartale w wyznaczony miejscu w danej miejscowości, w godz. 15.30-17.30 będzie udzielał pomocy urzędowej dla ludzi, którzy z różnych przyczyn ( najczęściej zdrowotnych, brak transportu, inne ) nie mogą udać się osobiści do Gminy.  
6. Współpraca z GOPS w Podgórzynie w oparciu o Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Podgórzyn na lata 2017-2023, szczególnie w zakresie:  
• Seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni – „Podstawowy efekt realizowanych działań to zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym przyjaznych form opieki i aktywnego spędzania czasu oraz możliwości włączenia się do życia społecznego.“
 Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2020 - określa kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w oparciu o diagnozę sektora ekonomii społecznej uwzględniając aktualny kontekst polityczny, społeczny i gospodarczy w Polsce i w Unii Europejskiej.
 Rządowym Programem Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 - Program zakłada włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów w aktywność społeczną w czterech sektorach:
• Edukacja osób starszych – poszerzenie oferty edukacyjnej dla osób starszych, które zamierzają edukować się oraz rozwijać, przy wykorzystywaniu potencjału oraz kapitału, którym dysponują poszczególne osoby.
• Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową - aktywności osób starszych oraz włączenie do wspólnych działań młodszego pokolenia, co pozwoli na budowanie wzajemnego zrozumienia oraz rozwój umiejętności społecznych;
• Partycypacja społeczna osób starszych - działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
• Partycypacja społeczna osób starszych - zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych. Kluczowe znaczenie ma tutaj tworzenie lokalnych sieci wsparcia opartych na działaniach wolontariuszy w celu tworzenia środowiska samopomocy.
 Programem Operacyjnym „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”, POWER 2014-2020 – Jest jednym z 6 programów krajowych jakie będę realizowane w okresie 2014-2020. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem są reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.
7.. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy- stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi.
8. Przeprowadzenie badań dot. kondycji społecznej Seniorów gminy oraz ich potrzeb i oczekiwań we współpracy z wyspecjalizowanym ośrodkiem oraz uczelniami wyższymi ( studenci) funkcjonującymi we Wrocławiu ( w ramach pracy magisterskiej studentów Uniwersytetu Wrocławskiego):
• opracowanie ankiety adresowanej do seniorów i do instytucji zajmujących się sprawami seniorów;
• zebranie i analiza danych uzyskanych z ankiet;
• opracowanie wniosków i przekazanie ich merytorycznym podmiotom.

9. Inicjowanie i wzmacnianie wszelkich działań na rzecz poprawy społecznego wizerunku starości, wzmacnianie poczucia własnej wartości u ludzi starszych i przyczynianie się do powrotu sensu i radości życia osobom osamotnionym, poprzez współpracę z mediami, szeroką informację o działaniach na rzecz seniorów i o działaniach samych seniorów w różnych sferach życia społecznego oraz przeglądy twórczości seniorów, w tym:
• włączanie się seniorów do organizacji i uczestnictwa w imprezach cyklicznych.

Dzień Współpracy Międzypokoleniowej
• w czasie takiego dnia odbywałyby się prelekcje dla seniorów oraz wiele wydarzeń artystyczno-kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych.

Dzień Seniora – SENIORIADA raz w roku
• inicjowanie przedsięwzięć w miesiącu październiku, który jest miesiącem osób starszych, w tym obchodów dnia osób starszych, który przez ONZ ustalony został na 1 października ( w pierwszy piątek każdego października, w 2017 roku 6.10).

Konkurs ,, Co mógłbym zrobić dla seniora w moim środowisku''- (działanie wpisane na stałe w szkołach)
• przygotować regulamin konkursu określający: cel konkursu, warunki uczestnictwa, termin realizacji, skład komisji, konkursowej, nagrody i wyróżnienia.

Międzypokoleniowe warsztaty komputerowe
• dążenie do odtworzenia i umacniania więzi międzypokoleniowej w relacjach DZIADEK - BABCIA – WNUCZEK- realizacja projektu w ramach, którego „WNUCZEK Z BABCIĄ I DZIADKIEM „ w ławce szkolnej - klasy gimnazjalne/ 8 klasy:
•    „Seniorzy, jako mentorzy dla Karier ludzi młodych”. „Seniorzy, jako mentorzy dla karier”, prezentuje liczne projekty, w ramach, których osoby starsze zobowiązują się do przygotowania i pomocy młodym ludziom w znalezieniu odpowiedniego zawodu oraz wspierania ich w jego zdobywaniu. Z kolei druga publikacja, „Dialog międzypokoleniowy – znaczenie dla spójności społecznej”, służy, jako przewodnik po sieci kontaktów międzypokoleniowych poza rodziną.
• wystosowanie pism do szkół, które posiadają bazę z propozycją współpracy, zaproszenie na sesję GRS;
• po uzyskaniu odpowiedzi - kontakt osobisty z dyrektorami lub opiekunami zajęć;
• wybranie chętnych uczniów i seniorów,
• ustalenie terminów spotkań.

10. Wspieranie działań na rzecz utworzenia „Mobilnego Centrum Aktywności Seniora”(świetlice wiejskie, sale widowiskowe, Gospodarstwa Agroturystyczne, (współpraca z UG, stowarzyszeniami, sołtysami - jednostki organizacyjnej działającej na rzecz seniorów, pozyskiwanie źródeł finansowania tego projektu oraz prowadzenie działań na rzecz pozyskania lokalu.
11. Podjęcie działań na rzecz stworzenia „Gminnej KARTY SENIORA”:
• wystąpienie do władz samorządowych gminy z inicjatywą o patronat nad tymi działaniami;

• organizacja cyklicznego konkursu z nagrodą o charakterze honorowym (statuetka oraz tytuł) – „Miejsce Przyjazne Seniorom”, „Firma przyjazna seniorom”. „ Przychodnie lekarskie”. Kapituła złożona z seniorów oraz ekspertów wybiera miejsce – bez barier dla osób starszych oraz firmę, która stwarza seniorom warunki do aktywnego uczestnictwa tej grupy w życiu społecznym, kulturalnym;

• pozyskanie partnerów – wystąpienie do firm, instytucji z prośbą o przystąpienie do „karty”; w ramach, której firmy świadczyłyby usługi dla seniorów po cenach promocyjnych lub bezpłatnie (np. udostępniając obiekty sportowe i rekreacyjne na aktywny wypoczynek, czy uprawianie sportów w różnych).

12. Wspieranie działań na rzecz tworzenia, rozwoju i usprawnienia opieki lekarskiej nad seniorami, w tym:
• rehabilitacja osób starszych w domu, stan obecny, możliwości podniesienia jego poziomu;
• informowanie osób starszych o akcjach badań profilaktycznych prowadzonych przez placówki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne);
• „Gminny Informator dla Seniorów” - kompendium wiedzy o miejscach przyjaznych dla seniora - w zakresie zdrowia: punkty badań, punkty pomiarów ciśnienia, niższe ceny na leki dla seniorów, darmowy transport do lekarza, pierwszeństwo obsługi itd.;
• skrócenie oczekiwania na przyjęcia u specjalistów;
• prowadzenie przez lekarzy rodzinnych badań profilaktycznych osób starszych;
• szeroka informacja o środkach - z projektów- na wsparcie osób w wieku senioralnym w zakresie profilaktyki zdrowia – szeroko pojęta informacja;
13. Inicjowanie działań z zakresu edukacji osób starszych z różnych dziedzin, m.in. w zakresie „planowania” swojego okresu emerytalnego i niezależności ekonomicznej; dbałości o zdrowie poprzez wykłady, rozwijanie zainteresowań ,zajęcia komputerowe w sprawie korzystania z Internetu –np.”Zdobądź –e-umiejętności , zyskaj nowe możliwości”.
14. Podjęcie działań zmierzających do wdrożenia projektu utworzenia punktu usług dla osób starszych poprzez wolontariat młodzieżowy, (organizacje harcerskie), gdzie w wachlarzu usług dostępnych będzie m.in.:
• pomoc w zakupach;
• wspólne wyjście do lekarza.

15. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, w tym:
• analiza zagrożeń osób starszych;
• realizacja programów profilaktycznych w stosunku do osób starszych w zakresie; samoobrony, unikania stania się ofiarą przestępstw, bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, prowadzonych przez: Policję, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe. Propozycja ich udoskonalenia oraz zwiększenia kręgu dostępu do nich osób starszych;
• edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w finansach i innych sferach życia;
• poziom świadomości osób starszych w zakresie praw konsumenckich oraz sposobu ich ochrony i obrony przed oszustami, naciągaczami i domokrążcami, oferującymi" atrakcyjne ": przedmioty, usługi i pożyczki.
• propozycje poprawy wiedzy Seniorów o prawach konsumenta oraz o miejscach i zakresie specjalistycznej pomocy prawnej seniorom;
• bezpłatne poradnictwo prawne;

16. Udział w spotkaniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach podmiotów zajmujących się problematyką osób starszych. Inicjowanie takich spotkań – UTW.
17. Nawiązanie współpracy z Radami Seniorów funkcjonującymi w miastach i gminach partnerskich i innymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów.
Uwagi:
Plan określa zadania na cały okres kadencji - może być aktualizowany i uzupełniany w bieżącej działalności Rady.
Opracowanie: Seniorzy z  GRS w Podgórzynie:
1. Zdzisław Ratajski-przewodniczący
2. Danuta Misztak- wiceprzewodnicząca
3. Aleksandra Krzyżyńska-  sekretarz
4. Teresa Kodź- członek  
5. Danuta Ślęzak- członek  
6. Marianna Kielesińska  
7. Kazimierz Hołyszkiewicz
Załączniki;
1.    Uchwała nr XXXVI/300/17 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 26 stycznia 2017roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/281/16 z dnia 19.12.2016 r. oraz o powołaniu Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie i nadanie jej statutu
2.    Załącznik nr 1. Statut Rady Seniorów Gminy Podgórzyn
3.    Wykaz gminnej Rady Seniorów w Podgórznie na lata 2017-2021
4.    Planowana zakres zadań dla członków GRS

 

 

 

Ogłoszenie

Gminna Rada Seniorów Podgórzyn ogłasza nabór do nowo-tworzonego zespołu ludowego . Osoby umiejące grać na różnych instrumentach muzycznych oraz chcące śpiewać w zespole proszone są o kontakt na numer tel: 604282370 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Pierwsze spotkanie grupy nowo- tworzonego zespołu w dniu 8 sierpnia 2017 roku o godz. 16.00 w Klubie Ekran w Miłkowie.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Przewodniczący GRS"

 

 

I obrady Gminnej Rady Seniorów


W dniu 20.06.2017r.  w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie miało miejsce pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów kadencji 2017 – 2020. Posiedzeniu przewodniczył zastępca Wójta Gminy Podgórzyn Pan Tomasz Szewczyk. W spotkaniu uczestniczyli; Danuta Misztak ze Staniszowa , Aleksandra Krzyżyńska z Sosnówki, Marianna Kielesińska z Miłkowa, Terasa Kodź z Podgórzyna , Danuta Ślęzak ze Ściegien, Kazimierz Hołyszewski z Zachełmia  oraz Zdzisław Ratajski z Marczyc. Każdy z uczestników zebrania miał okazję przedstawić się, dokonać autoprezentacji swojej osoby i działań podejmowanych na rzecz mieszkańców swojej miejscowości. W czasie obrad wyłoniono Zarząd Gminnej Rady Seniorów na lata 2017 – 2020. Na Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów wybrany został Pan Zdzisław Ratajski, Wiceprzewodniczącym została Pani Danuta Misztak, zaś stanowisko Sekretarza objęła Pani Aleksandra Krzyżyńska.  

 

Spotkanie Gminnej Rady Seniorów


W dniu 4 lipca 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej- budynek nr 13 odbędzie się spotkanie  Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie w ramach którego zostanie przedstawiony:
1. propozycje planu działania na lata 2017-2021;
2. propozycje zadań dla członków GRS
3. propozycje inicjatywy PROJEKT INICJATYWY w ramach projektu LGD Partnerstwo Ducha Gór „Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów”
Finansowanie z Rządowego Programu - ASOS 2014-2020 4. sprawy rożne Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów z Gminy Podgórzyn Zdzisław Ratajski - Przewodniczący GRS.