Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27, informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie Grantów w ramach Poddziałanie 3.3.3 ZIT AJ Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

 • Cel i przedmiot Projektu grantowego
  Celem Projektu grantowego jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz ograniczenie emisji kominowej na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych wsparta inwestycjami w OZE.
  Przedmiotem Projektu jest modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych wsparta inwestycjami w OZE.
  Realizacja Projektu obejmuje obszar, w skład którego wchodzi: 4 gminy miejskie (Kowary, Piechowice, Wojcieszów, Złotoryja), 3 gminy miejsko – wiejskich (Gryfów Śląski, Mirsk, Świerzawa), 6 gmin wiejskich (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Pielgrzymka) oraz 1 miasto na prawach powiatu (Jelenia Góra).
  Realizacja inwestycji jest zgodna z zapisami z SZOOP RPO WD 2014-2020 (w tym zakres rzeczowy i przewidywane rezultaty realizacji Projektu), uwzględniającym ogólny cel działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.

 • Katalog Grantobiorców
  O grant mogą ubiegać się osoby fizyczne będące:
  • właścicielem domów jednorodzinnych;
  • właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych;
  • najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).
  zwanymi dalej Grantobiorcami, w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.
  Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa oraz TBS.
  Grantobiorca musi posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie przedsięwzięcie, w szczególności prawa własności czy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.
  Katalog Grantobiorców uwzględnia zasadę posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomości, na której/których realizowany będzie grant (w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), z uwzględnieniem zasady zachowania trwałości projektu grantowego wynikającej z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR.

 • Kryteria wyboru Grantobiorców
  Szczegółowe Kryteria wyboru Grantobiorców określone zostały w Załączniku Nr 1 do Procedury realizacji projektu grantowego.
  Kryteria wyboru Grantobiorców zostały podzielone na 3 sekcje:
  • kryteria formalne dopuszczające - wszystkie kryteria mają status obligatoryjnych tzn. są niezbędne dla możliwości otrzymania Grantu.
  • kryteria formalne uzupełniające - umożliwiają jednokrotną poprawę Wniosku o Grant.
  W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych dopuszczających lub niespełnienia kryterium formalnego uzupełniającego po dokonaniu jego poprawy, Grantobiorca nie ma możliwości poprawy Wniosku o Grant i Wniosek jest negatywnie oceniany.
  • kryteria merytoryczne - umożliwiają jednokrotną poprawę Wniosku o Grant, spełnienie tych kryteriów jest obligatoryjne dla uzyskania Grantu.
  Ocena spełnienia Kryteriów odbywa się w szczególności na podstawie zapisów Wniosku o Grant wraz z załącznikami, audytu uproszczonego sporządzonego w oparciu o metodologię wskazaną przez DIP oraz oświadczeń Grantobiorcy. Tylko wniosek który:
  • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające;
  • spełnił wszystkie kryteria uzupełniające;
  • spełnił wszystkie kryteria merytoryczne zostanie wybrany do dofinansowania.
  Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Granty.

 • Oświadczenie Grantobiorcy
  Grantobiorca przed podpisaniem Umowy o powierzenie Grantu zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia, że nie naruszy zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (europejskich lub krajowych).

 • Informacja dodatkowa
  Mając na względzie zapobieganie ubóstwu energetycznemu, każdy Grantobiorca, który otrzyma Grant, zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia z informacją, że ewentualny wzrost kosztów ogrzewania nie będzie stanowił dla Grantobiorcy nadmiernego obciążenia skutkującego zagrożeniem dla trwałości projektu.

 • Informacja dodatkowa
  Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.- dalej zwana ustawą wdrożeniową).
  Kwestie dotyczące powstania stanu wykluczenia, a w konsekwencji wpisania danego podmiotu do rejestru podmiotów wykluczonych reguluje art. 207 ust. 1 i 4 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534.
  Wobec Grantobiorcy nie może być również orzeczony zakaz dostępu do środków, o którym mowa w art. 12 ust. pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 769 ze zm.) oraz zakazy określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 628 ze zm.)).

 • Katalog wydatków kwalifikowalnych Grantobiorcy
  Wydatkami kwalifikowalnymi niezbędnymi do realizacji projektu grantowego, są m.in.:
  • wydatki związane z wymianą wysokoemisyjnego źródła ciepła czyli demontażem dotychczasowego pieca/ kotła,
  • wydatki związane z montażem nowego kotła/ pieca/ źródła ciepła opartego o OZE/ ogrzewania elektrycznego/ podłączenia do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej, budową lub modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, budową, modernizacją systemu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej,
  • wydatki związane modernizacją kotłowni, instalacją systemu zarządzania energią (urządzenia, oprogramowanie);
  • wydatki dotyczące instalacji OZE na cele nie związane z ogrzewaniem, np. na cele pozyskiwania ciepłej wody użytkowej albo mikroinstalacji do produkcji prądu, np. fotowoltaicznej albo wiatrowej (ale tylko o mocy zainstalowanej odpowiadającej zapotrzebowaniu budynku w latach ubiegłych, chyba że mikroinstalacja posłuży zaspokojeniu zwiększonych potrzeb wynikających z zastosowania ogrzewania elektrycznego;
  • wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła – w kwocie nie przekraczającej połowy wartości grantu;
  • wydatki związane ze sporządzeniem uproszczonego audytu energetycznego wg metodologii udostępnionej przez DIP.
  Kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu wymianę źródła ciepła z ewentualnym dostosowaniem instalacji grzewczej i/lub pozyskiwania ciepłej wody użytkowej, bądź do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynku / mieszkania, gdzie wymianie podlega źródło ciepła.
  Wydatki nie mające bezpośredniego związku z wyżej wymienionymi (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej, wykończenie pomieszczeń) nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Wyjątek stanowią wydatki na prace niezbędne do przeprowadzenia w/w prac i bezpośrednio z nią związane, np. przebudowa kotłowni, koszty przyłącza gazowego, miejscowa naprawa muru lub stropu związana z koniecznością zamocowania urządzenia grzewczego itp. Zasada ta nie dotyczy również usprawnień na rzecz osób z niepełnosprawnościami, związanych z realizacją koncepcji uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady
  równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
  Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Grantobiorcę, a Grantobiorca nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 • Informacje o źródłach finansowania grantów
  Granty finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.
  W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych (pod warunkiem, że w przypadku pomocy de minimis nie zostanie przekroczony limit 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, - 100000 EUR w okresie trzech lat podatkowych w zakresie drogowego transportu towarów).
  W przypadku pomocy udzielanej na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zwane dalej - GBER – zgodnie z limitem określonym w rozporządzeniu ( art. 37 i/lub 41 GBER).
  • art. 37 GBER tj. pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2022);
  • art. 41 GBER tj. pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1420).
  Średnia wartość grantu udzielonego Grantobiorcy nie może przekraczać 35.000 zł niezależnie od liczby źródeł ciepła w domu / mieszkaniu – w przypadku wymiany źródeł indywidualnych (zgodnie z kryterium „Limit kwotowy na źródło ciepła”. W przypadku zastąpienia źródeł indywidualnych źródłami zbiorczymi (jak kotłownia osiedlowa albo dla budynku) zastosowanie ma wyłącznie kryterium „Zasadność i adekwatność wydatków”.
  Wielkość, limity dofinansowania oraz podstawę prawną udzielenia grantu, każdorazowo określa Umowa o powierzenie Grantu zawierana pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą.
  W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne, Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.
  Granty przekazywane są Grantobiorcy wyłącznie w formie refundacji.

 • Wkład własny Grantobiorcy
  Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego wyłącznie w formie pieniężnej, wynoszącego nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych.
  Szczegółowe uregulowania dotyczące wysokości i formy wkładu własnego zostaną zawarte w Umowie pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą.

 • Forma, termin oraz miejsce składania zgłoszeń /wniosków o udzielenie grantu przez potencjalnych Grantobiorców
  Wniosek o powierzenie Grantu należy przygotować w formie pisemnej, na wzorze udostępnionym przez Grantodawcę.
  Wniosek o powierzenie Grantu należy złożyć w oryginale. Wszystkie oryginalne dokumenty powinny być podpisane, a każda strona zaparafowana przez Grantobiorcę lub osoby reprezentujące Grantobiorcę, a załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Grantobiorcę lub osoby reprezentujące Grantobiorcę.
  Wniosek o powierzenie Grantu należy dostarczyć w jednym egzemplarzu, do siedziby Grantodawcy (I piętro, sekretariat) w zaklejonej kopercie z adresem KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.
  Na kopercie należy umieścić:
  1. nazwę, dane adresowe Grantobiorcy:
  2. nazwę projektu – „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ….”
  Za dzień skutecznego doręczenia wniosku uznaje się datę przyjęcia dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Grantodawcy.
  Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur w oparciu o Kryteria wyboru Grantobiorców (Załącznik Nr 1 do Procedury realizacji projektu grantowego), do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na Granty.
  Limit środków przeznaczonych na Granty zostanie podzielony na półroczne okresy alokacji.
  Grantodawca zastrzega, że w przypadku gdy wartość złożonych wniosków, przeznaczonych na zakontraktowanie Grantów przekroczy 120% alokacji środków pozostałych do rozdysponowania w danym okresie, nabór na dany okres może zostać zawieszony.
  Grantodawca zastrzega, że nabór może zostać przerwany, jednakże nie dłużej niż łącznie na 14 dni kalendarzowych w ciągu jednego roku kalendarzowego.
  Informacja o naborze do udziału, zawieszeniu naboru bądź jego przerwaniu, albo zakończeniu, a także o terminach i kwotach kolejnych alokacji w Projekcie, Grantodawca ogłasza na stronie internetowej Projektu: www.karr.pl
  W przypadku wystąpienia zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników w Projekcie, Grantodawca może za zgodą Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, przeprowadzić nabór dedykowany jedynie dla Grantobiorców zamierzających uzyskać wsparcie na:
  • urządzenie (zespół urządzeń) służących do wytwarzania energii cieplnej z OZE;
  • urządzenie (zespół urządzeń) służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
  Wybór Grantobiorców będzie prowadzony w oparciu o złożone Wnioski o Grant wraz z załącznikami, z zachowaniem kolejności ich wpływu.

 • Okres realizacji Umowy
  Okres realizacji projektów grantowych trwa od 01.01.2020r. do 31.12.2021r., z zastrzeżeniem, że rozliczenie Grantu trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Grantodawca, na wniosek Grantobiorcy, może przedłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, przy czym na ostateczną datę zakończenie realizacji Grantu i złożenie przez Grantobiorcę do Grantodawcy kompletnego Wniosku o wypłatę Grantu wraz z załącznikami wyznacza się dzień 31.10.2021r.

Plakat do pobrania pdf [526.58 KB]