NGO KonkursOgłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2021”.

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz niepełnosprawnych w 2021 roku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.